Tema : beba

Beba upala u bunar dubok 15 metara, izvučena posle 18 sati